Meerwaarde

Op deze pagina laten we aan de hand van een voorbeeld zien
welk verschil de Bondgenoot van Naasten maakt in de praktijk.
Dankzij de steun van de bondgenoot worden veel problemen voorkomen.

Dit is familie Frank.
Moeder Karin en vader Ruben hebben twee zoons,
Leo van 7 en Wesley van 3 jaar.
Dit is hun gelukkige tijd.
Ze hebben geen idee wat hen te wachten staat.

Sta je alleen met de diagnose van Leo?

Zoon Leo heeft PDD-NOS en een licht verstandelijke beperking.
De diagnose is net gesteld.

zonder bondgenoot

Vader en moeder krijgen advies over hoe zij hiermee om moeten gaan. Maar ze staan er verder alleen voor.

met bondgenoot

Vader en moeder worden in contact gebracht met een bondgenoot van naasten: Hans. Hij verdiept zich in de situatie en praat met verschillende betrokkenen. Hij gaat helpen!

Wordt Leo eenzaam op school?

De kinderen op school begrijpen niks van Leo.
Wat wordt daaraan gedaan?

zonder bondgenoot

Vanwege het optimisme van de psycholoog blijft Leo op zijn eigen basisschool. Maar dat gaat helemaal niet goed. Leo ligt uit de groep en het probleemgedrag dat hij vertoont wordt steeds erger.

met bondgenoot

Samen met Hans vindt het gezin een plek voor Leo op het Speciaal Basisonderwijs. Hij past hier. En hij wordt begrepen.

Zijn de spanningen thuis te verdragen?

Vader vindt het moeilijk om met Leo om te gaan.
Dit veroorzaakt spanningen in de relatie tussen vader en moeder.

zonder bondgenoot

De spanningen in huis bouwen zich in de loop der jaren op tot de sfeer onhoudbaar wordt.

met bondgenoot

Hans adviseert relatietherapie. De spanningen blijven weliswaar aanwezig. Maar tegelijkertijd is er nog steeds begrip.

Hoe pijnlijk wordt de scheiding?

De spanningen in de relatie van vader en moeder blijven langere tijd aanwezig.
Dit gaat zo niet langer.

zonder bondgenoot

Er volgt een akelige scheiding. Vader wil niks meer met zijn gezin te maken hebben en weigert alimentatie te betalen. Moeder staat er alleen voor.

met bondgenoot

De scheiding wordt minder gespannen ingezet. Toch adviseert Hans een mediator. De scheiding verloopt rustig. Vader blijft aangehaakt en betaalt zijn alimentatie.

Wordt broer Wesley gezien?

Leo vraagt veel aandacht.
Wat betekent dat voor zijn broer Wesley?

zonder bondgenoot

Alle aandacht thuis gaat naar Leo. Er is maar weinig ruimte voor Wesley. Hij heeft last van de spanningen in huis. En hij voelt zich alleen.

met bondgenoot

Doordat Hans het gezin kwam helpen is er aandacht geweest voor Wesley. Vader en moeder hadden meer ruimte. Daardoor gaat het goed op school en heeft hij minder stress. En Hans had ook altijd oog voor het belang van Wesley. Hans heeft Wesley geholpen om bij een lotgenotengroep voor broers en zussen te komen. Daar heeft hij veel baat bij.

Gaat Leo naar het voortgezet onderwijs?

Voor alle kinderen is het spannend om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Voor Leo helemaal.

zonder bondgenoot

Op het “gewone” voortgezet onderwijs gaat het nog slechter met Leo. Hij krijgt een eetstoornis en vertoont agressief gedrag.

met bondgenoot

Leo gaat naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hans ondersteunt ouders en Leo met deze grote overgang.

Is er een passende plek voor Leo?

Waar kan Leo terecht?

zonder bondgenoot

Als Leo 15 is krijgt hij een LVG 3 indicatie. Leo kan niet meer naar school. Hierdoor is een instelling een logische keuze. Maar er is geen passende plek, er is een wachtlijst en Leo blijft thuis wonen met alle gevolgen van dien.

met bondgenoot

Door de ondersteuning van Hans en de begeleiding thuis is Leo op weg naar
een zo zelfstandig mogelijk volwassen leven. Hij gaat stage lopen op een beschutte werkplek. Als dat uiteindelijk niet mocht lukken helpt Hans met het aanvragen van een Wajong uitkering.

Hoe problematisch wordt het gedrag van Leo?

Als het niet goed gaat met Leo vertoont hij meer probleemgedrag.

zonder bondgenoot

Leo gaat niet naar school. Tijdens het wachten op plaatsing in een instelling blijft Leo thuis. Er is een behoorlijke wachtlijst. Er is ambulante ondersteuning. Maar dit is lang niet genoeg. De problemen van Leo worden thuis nog erger. Hij glijdt zelfs af in de
criminaliteit. Karin maakt zich grote zorgen om Leo en weet niet meer wat te doen.

met bondgenoot

Hans helpt om Leo op het rechte pad te houden. Zo gaat Leo bijvoorbeeld zwemmen. Daarnaast krijgt Leo veel begeleiding op het VSO en de zorgboerderij. Het gaat redelijk goed met Leo.

Blijft de thuissituatie draaglijk?

Is er genoeg draagkracht om met deze zware situatie om te gaan?
Of is er sprake van een onhoudbare situatie?

zonder bondgenoot

Vader is compleet uit beeld. Moeder staat er alleen voor. Dit is heel zwaar. Ze krijgt
psychische en lichamelijke klachten. Moeder krijgt wel ondersteuning van oma. Maar die wordt ook een dagje ouder.

met bondgenoot

Omdat de scheiding rustig ging blijft vader aangehaakt. Hans maakt samen met beide ouders afspraken over de zorg voor de kinderen.

Door de hulp van Hans kan Leo regelmatig logeren op de zorgboerderij.

Voor moeder is Hans een steun in de rug. In de tijden dat er extra steun nodig is helpt Hans met het regelen van extra begeleiding. Hierdoor leren beide ouders steeds beter duidelijke regels geven en structuur bieden.

Oma helpt wanneer zij kan. Moeder heeft hierdoor ruimte.

Vervalt het gezin in armoede?

Door de last op moeders schouders is ook werk een probleem.

zonder bondgenoot

Moeder werkt nu nog maar 14 uur. Zij kan haar werk nauwelijks aan. Daardoor dreigt zij haar baan te verliezen. Zij kan nu al nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Want vader betaalt geen alimentatie.

met bondgenoot

Moeder werkt 20 uur. Op het werk zijn ze op de hoogte van de gezinssituatie. Er is goed contact. En het werk is fijn. Vader betaalt de alimentatie.

Lees het complete rapport

Je bekeek één van de in totaal 6 gezinsverhalen uit de maatschappelijke Businesscase (mBC). Voor Pilot 5 is gekeken naar de maatschappelijke kosten én opbrengsten van de Bondgenoten. In deze mBC leest u de impact van de betrokkenheid van de Bondgenoot van naasten bij gezinnen en het maatschappelijke effect van hun inzet . In de mBC, die gemaakt is door Dock4, zijn deze maatschappelijke effecten gekwantificeerd. De uiteindelijke versie is hier te lezen.